strip-_2_.jpg

De (her)ontwikkeling van het Suikerunie terrein

Suikerunie

Groningen, ooit de grootste suikerstad van Europa, kreeg op 16 januari 2008 het nieuwsbericht dat één van de locaties van de Suikerunie zou worden gesloten. De suikerfabriek was een icoon en een economische motor voor de stad Groningen en zorgde overigens ieder najaar voor een heerlijke zoete geur over stad en land. De gemeente Groningen is eigenaar van het terrein geworden en wil de 125 hectare aan ruimte in de toekomst gaan (her)ontwikkelen.

Prijsvraag ‘de Campagne’
In de jaren na de sluiting van de suikerfabriek zijn de meeste opstallen, op het zeefgebouw en het werkplaatsgebouw na, gesloopt. Echter, de afgelopen jaren gebeurde er weinig op het terrein vanwege de vele belemmeringen die het terrein met zich meebrengt. Zo zijn er weinig voorzieningen op het gebied van gas, water en elektra. In augustus 2011 is de gemeente Groningen eigenaar van het terrein geworden. In de toekomst wil de gemeente het terrein (her)ontwikkelen. Maar omdat er vooralsnog geen concrete plannen zijn, wil de gemeente het terrein voorlopig beschikbaar stellen voor tijdelijke initiatieven. Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente toentertijd een prijsvraag uitgeschreven. Ploeg ID3 heeft de prijsvraag gewonnen en mag het terrein gedurende 15 jaar beheren.

Werken aan een toekomstbestendige, duurzame infrastructuur
Samen met de gemeente Groningen zullen er verschillende investeringen moeten worden gedaan om de ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van onder andere gebouwen, nuts- en infrastructuur, energie- en bodemvoorzieningen werkt Ploeg ID3 samen met MACG. Zo wordt er ook gewerkt aan een toekomstbestendige, duurzame infrastructuur. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. 

 

Le Corbusier: Kruispunt van stad en land

bouwrijplecorbusier

In de kop van Drenthe, op fietsafstand van hartje Groningen ligt Ter Borch. Deze fraaie woonwijk ligt op loopafstand van het natuurgebied De Onlanden, recreatiegebied De Hoornse Plas en het prachtige Paterswoldsemeer. Projectontwikkelaar Extenzo realiseert hier project Le Corbusier, waar 16 royale halfvrijstaande duovilla’s en 3 unieke vrijstaande villa’s worden gebouwd. MACG zal het bouw- en woonrijp maken van het eiland voor zijn rekening nemen.

Fasering werkzaamheden
Wonen aan bevaarbaar water, wandelen door de Eelder- en Peizermaden en recreëren aan het Paterswoldsemeer. Dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden die Le Corbusier straks te bieden heeft. Om dit te kunnen realiseren verzorgt MACG in de volgende fasering:
- ontwerpfase: vervaardigen civiel technisch ontwerp (DO);
- werkvoorbereiding fase;
- vervaardigen uitvoeringsontwerp (UO);
- uitvoeringsfase: bouwrijp en woonrijp maken conform uitvoeringsontwerp;
- meerjarig onderhoudsfase: meerjarig onderhoud gedurende vijf jaar na oplevering WRM.

Bouwrijp- en woonrijp

Op dit moment is Le Corbusier een omgraven eiland dat met uitzondering van de zuidzijde omsloten is door damwanden met groutankers. Op de damwand is voor het grootste gedeelte een voorhangschot bevestigd. Bovendien is het eiland voorzien van een toegangsbrug. Tijdens het bouwrijp maken, dat medio juni 2016 begint, zal het terrein geschikt worden gemaakt voor woningbouw en zal er een ondergrondse infrastructuur worden aangebracht. Ontwerpelementen als riolering, bouwwegen, waterbouwkundige werken, een kabel- en leidingentracé en een grondbalans vormen een onderdeel van dit bouwrijpplan. Het eiland zal in twee fasen woonrijp worden gemaakt. Allereerst gaan we aan de slag met ontwerpelementen als openbare verharding, rioolaansluitingen, openbare verlichting, groenvoorzieningen, terreininrichting en uitklimvoorzieningen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ‘shared space’ of gedeeld ruimtegebruik, dit is een verkeersconcept dat de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte centraal stelt. 

Uiteindelijk zal het eiland een mooi passend geheel vormen met de stad Groningen, het land en de omgeving. Kortom, Le Corbusier, kruispunt van stad en land, wordt een plek om te leven en om thuis te komen.

 

Natuurherstel Schoorlse duinen

Schoorlseduinen

De duinen van Schoorl zijn een waar paradijs voor de natuurliefhebber. De open duinen worden afgewisseld met dichte bossen, natte vlakten en unieke heidevelden. Ieder seizoen heeft in de duinen zijn charme en daarom is het gebied geliefd bij zowel mens als dier. Helaas hebben er in 2009, 2010 en 2011 branden gewoed die honderden hectares natuurgebied hebben verwoest. Momenteel werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van de natuur in dit gebied.

Schade
In de periode van augustus 2009 tot mei 2011 is het duingebied rond Schoorl getroffen door een serie van duinbranden. Door deze branden zijn onder andere vochtige en droge heidevelden, grijze duinen en naaldbossen in het gebied aangetast en op sommige plaatsen zelfs geheel verdwenen. Hoewel de natuur zich lokaal aan het herstellen is, is het beeld bij sommige delen van het gebied na de branden blijvend veranderd. 

Regeneratie vochtige duinvalleivegetaties
Om de opgetreden schade van de branden te herstellen en te compenseren is een actieplan geschreven. Onderdeel van dit plan is de regeneratie van de vochtige duinvalleivegetaties en de vochtige heide in het gebied. Deze vegetaties, die in de vorige eeuw nog op grote schaal aanwezig waren, zijn onder invloed van verdroging en door de branden vrijwel geheel verdwenen. Om deze vegetaties te herstellen is door Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld.

MACG werkt voor Staatsbosbeheer de maatregelen in het inrichtingsplan uit in een RAW-bestek. Na oplevering van het RAW-bestek verzorgen we de begeleiding van de aanbestedingsprocedure, de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens is er door MACG een RISMAN-risicosessie uitgevoerd. Hierbij hebben wij de risico’s die zich voor kunnen doen tijdens de werkzaamheden in kaart gebracht. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk risico is op schade aan de huidige vegetatie en infrastructuur. Daarnaast zijn er met de terreinbeheerder en de duinecoloog veilige aan- en afvoerroutes door het gebied uitgewerkt zodat ook tijdens de werkzaamheden het gebied door de natuurliefhebber kan worden gebruikt. In overleg met Staatsbosbeheer is de aanpak van het grondverzet uitgewerkt, waarbij de schade aan de bodem wordt voorkomen.

Onderzoek mogelijkheden grond
Om de natte duinvalleien en heiden in de Schoorlse duinen te herstellen zal er ongeveer 40.000 m³ duinzand afgegraven moeten worden. Om de transportafstanden van dit duinzand te beperken en de afvoerkosten zo laag mogelijk te houden voeren wij een milieukundige keuring op het duinzand uit. Naar verwachting bevat de toplaag van het duinzand veel organische stof, waardoor de directe afzet hiervan maar beperkt mogelijk zal zijn. Het zand onder de organische toplaag is vermoedelijk vrij van organisch materiaal en zal op korte afstand van de Schoorlse duinen opnieuw toegepast kunnen worden.

Uiteindelijk zal het natuurgebied weer helemaal herstellen en kan er door jong en oud weer volop gebruikt gemaakt worden van dit prachtige stukje Nederlandse natuur. 

Ombouw en bouwrijp maken Houkepoort

Aan de oostkant van Sneek, aan de Houkesloot, de vaarverbinding tussen Sneek en het Sneekermeer, wordt het wooneiland Houkepoort gecreëerd. Er is al een meer uitgegraven en het eiland krijgt steeds meer contouren. In opdracht van VolkerWessels Vastgoed en in overleg met de gemeente Súd West Fryslân verzorgt MACG de directievoering en het toezicht op de ombouw van Houkepoort fase 1.

Veranderende markt
Door veranderende marktomstandigheden en een stagnerende verkoop wilden VolkerWessels Vastgoed en de gemeente Súd West Fryslân een ombouw van de plannen voor Houkepoort fase 1. Dit ondanks dat de infrastructuur al volledig is aangelegd. MACG heeft hiervoor in samenwerking met beide partijen een nieuw plan ontwikkeld dat zowel economisch als technisch haalbaar is. In het oorspronkelijke plan zat er nog een weg tussen de kavels en het water. In het huidige plan staan de woningen echter direct aan het water, waardoor het vakantiegevoel van de aanstaande bewoners alleen nog maar versterkt wordt. Verder is ook de inrichting van het openbare groen en de parkeergelegenheid aangepast.

Nieuwe plannen zorgen voor grote belangstelling
Inmiddels is het riool in Houkepoort fase 1 opnieuw aangebracht en is de wegenstructuur aangepast aan de gewijzigde plannen. Ook de ontsluiting van het gebied wordt opnieuw bekeken. MACG ontwerpt tevens de brug die de toegang gaat vormen naar het eiland. Hierbij verzorgen wij ook de benodigde vergunningsaanvragen en de begeleiding tijdens de bouw van de brug.
Het plan lijkt zich uit te betalen! De belangstelling voor de kavels is inmiddels groot.

 

Ontwerpwerkzaamheden N361: Mensingeweer -Ranum

N361 N361_Civil3d

In opdracht van de provincie Groningen wordt door Heijmans-Reimert vanaf juli 2015 tot oktober 2016 een nieuwe tracé voor de N361 aangelegd met een parallelweg voor bestemmings- en langzaam verkeer. Sinds april 2015 werken wij, voor Heijmans-Reimert, in opdracht van Adviesbureau RUIM Omgevingsontwikkeling, aan een ontwerp voor de aanleg van de N361 (tussen Mensingeweer en Ranum), inclusief twee rotondes. De eerste rotonde, in Ranum is op 23 augustus al in gebruik genomen door het verkeer.

Met de omlegging van de N361 beoogt de provincie Groningen de doorstroming van het verkeer tussen de stad Groningen en het gebied rond Lauwersoog te verbeteren en de bereikbaarheid van het Noordwesten van de provincie te verbeteren. Door de aanleg van de nieuwe weg wordt de dorpskern van Mensingeweer ontlast van het doorgaande verkeer omdat de weg als een rondweg om het dorp komt te liggen. Hiermee wordt ook de leefbaarheid binnen het dorp Mensingeweer verbeterd.

De huidige bochtige weg tussen Ranum en Mensingeweer, die door het buurtschap Maarhuizen loopt, krijgt nu een andere functie en zal voornamelijk door aanwonenden en fietsers gebruikt gaan worden.

MACG ondersteunt Heijmans-Reimert in dit proces door het opstellen van een Definitief Ontwerp (DO) en een Uitvoeringsontwerp (UO) door gebruik te maken van Civil 3D. Het 3D-model vormt hierbij de basis voor het ontwerp en dient als input voor de kraanbesturing waarmee met behulp van GPS (Global Positioning System) door de kraanmachinisten van Heijmans-Reimert het grondwerk in precisie, conform het ontwerp, kan worden uitgevoerd.  Voor het bepalen van de hoeveelheden, van met name het grondwerk, is de output uit ons 3D-model zeer geschikt.

Hierop aansluitend stelt MACG in nauw overleg met Ruim Omgevingsontwikkeling de ontwerpnotitie op die onderdeel uitmaakt van het verificatieproces binnen de contractvorm Engineer en Construct op basis van UAV-gc . Aanvullend verzorgd MACG tevens een ecologisch werkprotocol Flora en Fauna, een raakvlakkenregister en de geotechnische berekeningen.

 

 

Inventarisatie waterinlaat Vorrelveen/Beilervaart

waterinlaat_Vorrelveen Vorrelveen_3dscannen 3Dscanner_Beilervaart

Tussen de landerijen en een prachtig natuurgebied in Vorrelveen heeft het Waterschap Reest en Wieden een waterinlaat in beheer. Een waterinlaat zorgt ervoor dat er in perioden met een neerslagtekort schade wordt voorkomen aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, natuur en infrastructuur. Water kan ook worden ingelaten voor het handhaven van de gewenste waterkwaliteit.

Het Waterschap Reest en Wieden heeft MACG benaderd om de huidige situatie van de waterinlaat in kaart te brengen. Met behulp van GPS-metingen en 3D-scanning hebben wij de bestaande situatie geïnventariseerd. De resultaten hiervan, in combinatie met de tekeningen van de huidige situatie, hebben wij gebruikt om de bestektekeningen te maken.

Het Waterschap Reest en Wieden kan op basis van deze nieuwe bestektekeningen hun afwegingen maken voor eventuele aanpassingen en wijzigingen aan de waterinlaat. Hierdoor kunnen de inwoners van Vorrelveen en omstreken nog lang genieten van deze prachtige omgeving!

Ontwerp herinrichting en rioolreconstructie Acacialaan en Dwingelooweg Winschoten


Voor KWS Infra BV vestiging Leek heeft MACG de ontwerpwerkzaamheden verzorgd in de aanbestedingsfase van de gemeente Oldambt voor de Herinrichting en rioolreconstructie Acacialaan en Dwingelooweg in Winschoten. Het ontwerp was, naast de prijs, omgevingsmanagement en presentatie, een belangrijk gunningscriterium voor de gemeente Oldambt. De inschrijving van KWS Infra BV kwam als best beoordeelde inschrijving, en daarmee als Economisch Meest Voordelige Inschrijving, uit de bus.

De gemeente Oldambt kampt in dit deel van Winschoten met wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Om de overlast te beperken wordt er een gescheiden HWA-riool aangelegd om het gemengde rioolstelsel zoveel mogelijk te ontlasten. Daarnaast worden de beide straten opnieuw ingericht waarbij de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door een verharding van straatbaksteen en betonstraatstenen. Ook worden bestaande bomen vervangen door nieuwe aanplant.

De beoordelaars noemden de duidelijke en overzichtelijke tekeningen, inclusief visualisatie van de situatie vóór en na de herinrichting, een groot pluspunt. Een ander positief punt is dat het ontwerp voor de nieuwe inrichting afwijkt van de huidige situatie en toch voldoet aan de eis van de 30km-zone. Hierbij zijn de diverse materialen zo toegepast dat er qua beeld een kwalitatief hoog niveau is bereikt. Bij de gehouden informatieavond voor aanwonenden bleek dat ook zij het ontwerp voor de herinrichting zeer waarderen.

 

Uitbreidingsplan Dunningen in De Wijk

De Wijk, dat valt onder gemeente De Wolden, staat bekend om zijn uitstekende ligging en bereikbaarheid. Inwoners wonen er graag vanwege de prettige woonomgeving en de nabijheid van onder andere Meppel, Hoogeveen en Zwolle. Voor de gemeente De Wolden is door MACG het bestek voorbereid voor het bouwrijp maken van fase 3 van uitbreidingsplan Dunningen in De Wijk.

Dunningen fase 3 is een woonplan van circa 3,5 hectare aan de zuidzijde van De Wijk. Binnen dit plan worden diverse woningtypen gerealiseerd. Hierbij gaat het om zowel vrijstaande woningen als twee-onder-één-kap woningen en rijwoningen.

MACG heeft voor gemeente De Wolden het inrichtingsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp bestaande uit bestek, riolerings- en verhardingstekeningen. Aansluitend is ook het meervoudig onderhandse aanbestedingstraject door MACG verzorgd.

 

Ontwerp nieuwe inrichting parkeerterreinen diverse Lidl filialen

Lidl Nederland heeft in Friesland, Drenthe en Overijssel een aantal nieuwe vestigingen geopend en oude filialen verbouwd. Als vervolg hierop heeft Lidl Nederland GmbH MACG gevraagd om de ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe inrichting van de parkeerterreinen te verzorgen.

Voor de uitwerking van het ontwerp zijn de bestaande terreinen ingemeten met GPS. Daarnaast werden er op de diverse locaties specifieke onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we een infiltratieonderzoek uitgevoerd voor de filialen in Balk (Friesland) en Nijverdal (Overijssel). Hierbij werd er gekeken naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een infiltratiesysteem voor het hemelwater in de bodem, onder het parkeerterrein.

Voor het filiaal in Nunspeet is door MACG een BoomEffectAnalyse (BEA) opgesteld om de invloed van de bouwplannen op een bestaande boom naast het filiaal vast te stellen. Als vervolg op de BEA is een trekproef uitgevoerd om de stabiliteit van de boom nader te bepalen.

Voor het filiaal in Staphorst was er behoefte aan beplanting rondom het filiaal en het parkeerterrein. MACG heeft hiervoor een groeninrichtingsplan verzorgd. Er is een beplantingsplan gemaakt met bijbehorende werkomschrijving van de uitvoering daarvan.

Tot slot hebben wij, na een uitgevoerde sanering, de bouwlocatie van het nieuwe filiaal in Hengelo met GPS ingemeten om de huidige situatie vast te leggen. Deze gegevens dienen nu als basis voor het bouwrijp maken van het terrein.

 

Rioolpersleiding verlengingen Spier-Wijster en Drijber-Wijster

Voor de opdrachtgevers Waterschap Reest en Wieden en Gemeente Midden-Drenthe is door MACG een gecombineerd rioleringsproject voorbereid waarbij de werkzaamheden voor beide opdrachtgevers binnen één opdracht zijn geïntegreerd.

Twee uitstroompunten van rioolpersleidingen, in beheer bij het waterschap, worden verplaatst naar een verzamelgemaal in Wijster. Hierbij wordt eveneens een deel van het vrijvervalriool, in beheer bij de gemeente, vervangen. Hiernaast wordt het verzamelgemaal volledig gereconstrueerd en wordt een bestaand vacuüm gemaal gereconstrueerd.

MACG heeft voor deze werkzaamheden het gehele voorbereidingstraject verzorgd tot en met de aanbesteding.

Dit traject bestond uit:

-    terreinopname bestaande situatie onder andere door inmeting met behulp van GPS;

-    3D- scan bestaande vacuüm gemaal ten behoeve van bestekstekening;

-    milieukundig bodem- en verhardingsonderzoek;

-    archeologisch bureauonderzoek en inventariserende veldonderzoek;

-    QuickScan Flora en Fauna- wet;

-    opstellen RAW-bestek en tekeningen;

-    aanbesteding.

 

Brug eiland Helpermaar

Voor opdrachtgever VolkerWessels Vastgoed heeft MACG de ontwerp- en realisatie fase verzorgd voor de aanleg van de toegangsbrug naar het Eiland in het woonplan Helpermaar te Groningen.

Hierbij verzorgde MACG de afstemming met de gemeente Groningen, die de brug in eigendom en beheer krijgt, ten aanzien van het schetsontwerp en het proces naar het definitieve ontwerp. Na vaststelling van het definitieve ontwerp heeft MACG de vergunningaanvraag opgesteld en ingediend.

Na de vergunningverlening is door MACG de aanbesteding verzorgd.

Tijdens de realisatie is de bouw van de brug begeleid door de directievoerder/toezichthouder van MACG.  

 

Kap populieren Helpermaar te Groningen

VolkerWessels Vastgoed heeft MACG gevraagd de coördinatie te doen van het onderzoek naar de vitaliteit van de populieren aan de Vasalislaan in Groningen en de eventuele vervolgstappen uit de onderzoeken.

Gezien de leeftijd van de populieren werd er getwijfeld aan de vitaliteit van de bomen. Uit de verschillende onderzoeken kwam naar voren dat het nodig was om de bomen te kappen. Hierop heeft MACG namens VolkerWessels Vastgoed de kapvergunning aangevraagd. In overleg met de gemeente Groningen, de buurtbewoners en VolkerWessels Vastgoed is bepaald waar en welke bomen er teruggeplaatst gaan worden. Na overeenstemming heeft MACG de tekeningen en de werkomschrijving voor de herplant gemaakt. Tijdens de kap van de bomen heeft MACG toezicht gehouden op de kap.

MACG heeft tijdens het gehele traject de begeleiding gedaan:

  • - coördinatie tussen VolkerWessels Vastgoed, gemeente Groningen en bewoners
  • - het aansturen van onderzoeksbureaus
  • - het aanvragen van de kapvergunning
  • - het maken van de tekeningen en werkomschrijving voor herplant
  • - het toezicht houden op de kap van de populieren

Helpermaar te Groningen

Op het terrein van het voormalige Martiniziekenhuis, locatie Van Ketwich Verschuurlaan, wordt door Volker Wessels Vastgoed de stadswijk ‘Helpermaar’ gerealiseerd. Het Martini Ziekenhuis is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen de stad Groningen waardoor er een gebied van ca. 15 hectare vrij gekomen is voor woningbouw. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd.

Lees verder...