_MG_0936RLF.jpg

Geotechnisch onderzoek Tusschenwater

Tusschenwater

In het Hunzedal wordt gewerkt aan diverse natuur- en beekherstelprojecten. Men streeft ernaar om hier uiteindelijk een samenhangend netwerk van natuurgebieden te realiseren. Zo werken diverse partijen zoals Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen, Gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s samen aan de inrichting van het gebied Tusschenwater, dat onderdeel uitmaakt van het Hunzedal. Deze prachtige omgeving wordt ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft MACG de opdracht gegeven om een geotechnisch onderzoek uit te voeren.

(her)inrichting Tusschenwater
Bij het realiseren van het natuur- en waterbergingsgebied wil men de drinkwaterfunctie behouden en de vernattingseffecten op de omliggende landbouwgebieden tegengaan. Het is daarom noodzakelijk om het gebied herin te richten. Ook zullen er diverse kaden worden ingericht en kunstwerken worden geplaatst. Ten behoeve van de aanleg van deze kaden gaat het om een ophoging van 1,5 tot 2,5 meter bovenop het bestaande maaiveld. Om een goed ontwerp te kunnen maken van zowel de kaden als de kunstwerken is het nodig om een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw van het gebied.

Geotechnisch onderzoek
Om dit te realiseren heeft MACG een geotechnisch onderzoek uitgevoerd in het gebied van Tusschenwater. Na de aanvraag en verwerking van de KLIC-gegevens konden de sonderingen, in een prachtig landschap tussen de koeien, worden uitgezet en ingemeten ten opzichte van het RD/NAP. Aansluitend werden er 15 sonderingen tot een diepte van 10 meter uitgevoerd en 5 sonderingen tot een diepte van 15 meter. Hierbij is ook een waterspanningsmeting U2 uitgevoerd. Ook zijn er 20 handboringen uitgevoerd tot een diepte van 5 meter. Uiteindelijk zijn alle onderzoeksgegevens in een rapportage verwerkt en aan het Waterschap aangeboden.

Asbestadvies woningcorporatie De Huismeesters

asbestadviesHuismeesters

De Huismeesters is een woningcorporatie in de stad Groningen met bijna 10.000 woningen. Zij zetten zich graag in voor hun huurders en de buurt waarin zij wonen. Zo willen ze het woningaanbod en de woonkwaliteit in Groningen verbeteren en zorgen voor goed en betaalbaar wonen. Onder goed wonen verstaan zij ook wonen in een gezond leefklimaat. MACG adviseert woningcorporatie De Huismeesters daarom op verscheidene manieren op het gebied van asbest. 

Asbestinventarisaties mutatiewoningen en renovatieprojecten
Vanuit de wetgeving is bepaald dat woningen die gebouwd zijn voor 1994 als asbestverdacht worden beschouwd. Het komt met regelmaat voor dat bij deze woningen asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen. Woningcorporatie De Huismeesters heeft het interne beleid om hier een inventarisatie van te laten maken op het moment dat een woning leeg komt te staan. Aan de hand hiervan kan er bepaald worden welke risico’s er mogelijk kunnen optreden en welke asbesthoudende materialen dienen te worden verwijderd. MACG plant en voert jaarlijks ruim 100 asbestinventarisaties uit voor De Huismeesters. De resultaten van de asbestinventarisaties worden per adres verwerkt in een asbestinventarisatierapport. Om ook de risico’s van asbest bij het slopen en/of renoveren van een object te minimaliseren is het wettelijk vastgelegd dat er ook bij asbestverdachte objecten een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd.

Asbestadvies
Inmiddels heeft MACG een groot aantal van de woningen geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. Om de bewoners, gebruikers en werknemers te informeren en calamiteiten te voorkomen wordt er gewerkt aan asbestsignaleringskaarten. Deze kaarten zullen per woning worden verstrekt en dienen ervoor om zowel de bewoners als De Huismeesters te informeren over de (eventuele) aanwezigheid van asbest in de woning. Hierdoor kunnen onveilige situaties en calamiteiten worden voorkomen. 

Het GebouwbeheerSysteem
MACG draait tevens met De Huismeesters een pilot met het GebouwBeheerSysteem (GBS). Dit is een webbased softwareapplicatie waarmee op een simpele en toegankelijke manier asbestregistratie en visualisatie inzichtelijk kan worden gemaakt. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin er te allen tijde kan worden nagegaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd. Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken worden uitgevoerd en het helpt bij een snelle planning van sloop- of verbouwingswerkzaamheden.

Bodemsanering De Wetering

Ten noorden van het huidige psychiatriegebouw op het terrein van het UMCG te Groningen wordt een protonen therapie centrum gebouwd. In verband met de bouw hiervan gaat een gedeelte van de aanwezige stadsvijver (De Wetering) gedempt worden. De waterbodem van een gedeelte hiervan is sterk verontreinigd met PCB’s. Voordat het gedeelte gedempt kan worden dient het sterk verontreinigde slib verwijderd te worden. In het kader hiervan is door MACG in opdracht van het UMCG een Werkplan opgesteld. Daarnaast is onder regie van MACG een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dat onderzoek is gebleken dat op de locatie krabbenscheer aanwezig is waarop larven van de groene glazenmaker leven. Naar aanleiding hiervan is ontheffing aangevraagd bij en afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is het krabbenscheer voorafgaand aan de sanering getransplanteerd naar een ander gedeelte van De Wetering welke niet gedempt wordt.

Ook de aanwezige vissen (onder andere snoek, baars en paling) zijn overgezet naar het niet te dempen gedeelte. Nadat het krabbenscheer en de vissen zijn overgezet is de vijver leeggepompt en is begonnen met de sanering van de voormalige waterbodem. Vervolgens is de vijver gedempt met schoon zand.

 

Asbestinventarisatie tunneltracé UMCG

tunneltracéUMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Onder het UMCG bevindt zich een tunnelstructuur van circa 1,5 kilometer die wordt gezien als de hoofdtransportader. In opdracht van het UMCG heeft MACG hierin een asbestinventarisatie uitgevoerd.

Asbestinventarisatie tunneltracé
Het UMCG heeft MACG de opdracht gegeven om een asbestinventarisatie uit te voeren in het tunneltracé dat zich onder het ziekenhuis bevindt. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er asbesthoudend koord op condens- en stoomleidingen in de tunnelstructuur aanwezig is. Daarnaast zijn er asbesthoudende pakkingen tussen flenzen van het leidingwerk aangetroffen. Op basis van deze uitkomsten heeft het UMCG, MACG de opdracht gegeven voor de sanering van de asbesthoudende koorden ter plaatse van de stoom- en condensleidingen in de tunnelstructuur. 

Asbestsanering
In de voorbereidende werkzaamheden is er intensief overleg gevoerd met de betrokken partijen om tot een definitief plan van aanpak, planning en kostenraming voor de sanering te komen. De gehele tunnelstructuur is ten behoeve van de voorbereiding door MACG in kaart gebracht met een 3D-scan. Middels een online applicatie zijn de resultaten van deze scan en de vorderingen van het project voor alle partijen te allen tijde en in ‘realtime’ inzichtelijk. Bij de asbestsanering is het van belang dat alle werkzaamheden conform de huidige wet- en regelgeving en binnen het beschikbare budget worden verricht. Hierbij is ook het volgen van een doordachte logistieke- en arbeid hygiënische strategie erg belangrijk. Hierdoor worden er logistieke problemen in de transportstromen voorkomen, zodat het functioneren van het ziekenhuis te allen tijde doorgang kan vinden. Na afloop van de asbestsanering zal een asbestbeheersplan worden opgesteld. Dit plan beschrijft hoe een gebouw op een veilige manier kan worden gebruikt, ten aanzien van de (nog) niet verwijderde asbesthoudende pakkingen. Dit is noodzakelijk om ook in de toekomst zonder risico's het gebruik van het gebouw te kunnen waarborgen. Ook zal periodiek worden gecontroleerd wat de staat van het asbesthoudende materiaal is en of onderhoud dan wel maatregelen nodig zijn.

Directievoering en toezicht
Tijdens het gehele project verzorgt MACG de directievoering en het toezicht voor dit project. Zo geven wij leiding aan het project door middel van directievergaderingen en toezicht op de werkzaamheden. Hierbij sturen wij primair aan op budget, planning, veiligheid en kwaliteit. 

Bodemonderzoek Gebiedsontwikkeling Haak om Leeuwarden Noord/Midden

MACG voert in samenwerking met BK Bodem in opdracht van de provincie Fryslân verkennend bodem- en waterbodemonderzoek en verhardingsonderzoek uit. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de gebiedsontwikkeling Haak om Leeuwarden Noord/Midden.

Voor een betere doorstroming van het verkeer rondom Leeuwarden wordt de Haak om Leeuwarden inclusief nieuwe invalswegen naar Leeuwarden aangelegd. Momenteel bevindt de aanleg zich in de eindfase. Door de realisatie van de Haak om Leeuwarden Noord, Noordwestelijke invalsweg en Westelijke invalsweg verliest de infrastructuur aan de noordwestkant van Leeuwarden haar functie. Hierdoor dient dit gebied opnieuw te worden ingericht en dient een deel van de huidige infrastructuur te worden opgeruimd.

 Het eerste deel van de onderzoeken is uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting Deinum-Boksum. Ter plaatse worden onder andere de aanwezige sportvelden verplaatst, enkele woningen, een haven met 17 ligplaatsen en een nieuwe watergang gerealiseerd en zal een nieuwe ontsluitingsroute voor het gebied worden aangelegd. In het kader van deze herontwikkeling zullen diverse sloten gedempt, verlegd en/of aangelegd worden en zal een deel van de bestaande asfaltwegen worden verwijderd.

MACG heeft hier het verhardingsonderzoek uitgevoerd (circa 20.000 m2 asfaltverharding). Het verhardingsonderzoek heeft bestaan uit het onderzoeken van teerhoudendheid van het aanwezige asfalt (conform CROW 210), het daaronder liggende funderingsmateriaal en de daaronder liggende bodem.

Daarnaast heeft MACG verkennend bodemonderzoek uitgevoerd over een oppervlakte van circa 65.000 m2 (uitvoeren van acht sleuven en plaatsen van 309 boringen, waarvan 17 peilbuizen). Hiervoor is gebruik gemaakt van onze quad. Alle boorpunten zijn ingemeten met ons GPS-systeem (x, y en z).

Het tweede deel van het onderzoek is momenteel lopende. Geschat wordt dat tijdens dit gedeelte van het onderzoek nog circa 700 boringen, waarvan 70 peilbuizen geplaatst gaan worden.

 

Asbestinventarisaties ‘De Weijert’ Groningen

In opdracht van woningcorporatie De Huismeesters worden door MACG asbestinventarisaties (type A) uitgevoerd ter plaatse van de wijk ‘De Weijert’ in Groningen. Het project omvat de inventarisatie van in totaal 144 woningen en algemene ruimten, in vier portiek etageblokken, aan de Camphuysenstraat en Reviusstraat. Tot op heden zijn tientallen asbestinventarisaties uitgevoerd. De overige woningen dienen nog stapsgewijs te worden onderzocht in het komende jaar.

Aanleiding asbestinventarisaties                                               

Aanleiding tot het uitvoeren van de asbestinventarisaties is het voornemen van De Huismeesters om de genoemde woningen op termijn te renoveren/slopen. Om risico’s van asbest te minimaliseren is wettelijk vastgelegd dat bij het slopen c.q. renoveren van een object, waar mogelijk asbesthoudende materialen in zijn verwerkt, het verplicht is een asbestinventarisatie uit te laten uitvoeren. Dit om te vast te leggen welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn, waar deze materialen aanwezig zijn, welke hoeveelheden aanwezig zijn en welke risico’s zullen optreden.

Werkzaamheden

De asbestonderzoeken worden uitgevoerd door een DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) van MACG. Het uitgevoerde type A onderzoek omvat de inventarisatie van de direct waarneembare asbesttoepassingen. Tevens wordt met dit onderzoek gekeken naar visueel waarneembare asbestbesmettingen. Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijke niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest of asbestbesmettingen of met asbest besmette constructieonderdelen in het bouwwerk of object. De resultaten van de asbestinventarisaties worden in rapportages, volgens de SC-540 richtlijn, vastgelegd.

Asbestverwijderingsplan                                                              

Naast de asbestinventarisaties is in opdracht van De Huismeesters voor het project een asbestverwijderingsplan opgesteld. Doel van het asbestverwijderingsplan is het voorbereiden van de asbestsaneringen zodat alle werkzaamheden conform de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verricht. Belangrijk uitgangspunt van MACG hierbij is het volgen van een doordachte arbeidshygiënische strategie. Hierdoor kan worden voorkomen dat mens en omgeving besmet raken met asbeststof en asbestvezels. 

 

Asbestviewer

Medio oktober introduceerde het UMCG de asbestviewer, die in samenwerking met Management & Advies Collectief (MACG) te Groningen is gemaakt. Projectleider asbest Abel Vedder: “Alle gegevens waren wel beschikbaar, maar niet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Asbestinventarisatierapporten bevatten nogal wat technische informatie. Nu kan iedereen die iets wil ondernemen in een 
bepaalde ruimte, op een digitale plattegrond klikken. Hij kan dan meteen zien of en waar asbest aanwezig is en wat hij moet doen als dit materiaal wordt aangetroffen: een melding maken bij de gemeente, aannemers informeren, enzovoort. Voordat we starten met werkzaamheden, laten we voor dat deel een nieuwe inventarisatie maken, zodat deze voldoet aan de laatste regels. Die informatie wordt 
uiteraard opgenomen in de asbestviewer.”

Saneringsplan 
De oudste gebouwen van het ziekenhuis hebben los asbest in de kruipruimten. Het is afkomstig van asbesthoudend isolatiemateriaal dat ter plekke werd aangebracht. Het losse asbest is opgenomen in de bodemafsluiting van zand. In twee gebouwen zijn deze ruimten gesaneerd en is de bodemafsluiting van zand voorzien van een betonlaag. De kruipruimten van andere gebouwen, waarbij dit nog 
niet is gebeurd, zijn afgesloten en voorzien van een waarschuwingssticker.

In nieuwere gebouwen komt vooral asbest voor in pakkingen van installaties in technische ruimten. Collega-projectleider asbest Denny Pelupessy:“Dit levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar bij 
werkzaamheden kan er wel asbest vrijkomen als je niet oppast. Voor deze technische ruimten hebben we een saneringsplan opgesteld. Binnen drie jaar moeten ze asbestvrij zijn. Daarvoor hebben we bewust gekozen, omdat er nog wel eens wat moet gebeuren in die ruimten. Denk aan onderhoud aan CV-installaties. Hoewel iedereen bij 
ons weet hoe hij veilig te werk moet gaan, kun je nooit helemaal uitsluiten dat iemand per ongeluk niet uitkijkt. De saneringen zijn over drie jaar uitgesmeerd, omdat het vervangen van het materiaal veel afstemming vergt met de gebruikers van het ziekenhuis. Tijdelijk uitzetten van installaties heeft grote invloed op de bedrijfsvoering en dus op de patiëntenzorg. We kunnen dus niet altijd zomaar aan de slag. Pakkingen vervangen bij CV-installaties kan bijvoorbeeld niet in de winter plaatsvinden.”

Goed voor bewustwording 
Gevraagd naar hun mening over de enquête die alle ziekenhuizen in augustus ontvingen in het kader van het landelijk onderzoek, antwoordden Vedder en Pelupessy dat ze dit een goede actie vinden, omdat het de bewustwording vergroot. “Het is goed dat mensen weten dat er asbest is en dat je er als ziekenhuis verantwoordelijk voor 
bent daar verantwoord mee om te gaan.”

 

Aduarderdiepsterweg te Hoogkerk

In opdracht van KWS infra bv heeft MACG een coördinerende rol verricht voor de locatie Aduarderdiepsterweg te Hoogkerk.

In 2000 heeft ophoging van het vml. Spandauw-terrein aan de Aduardiepsterweg te Hoogkerk met bodemassen van een afvalverbrandinginrichting (AVI-bodemassen, niet vormgegeven secundaire bouwstof) plaatsgevonden. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de toegepaste AVI-bodemassen deels in het grondwater zijn gelegen. Hierdoor wordt niet langer voldaan aan de toepassingseisen zoals deze destijds zijn vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit. Ten gevolge van deze falende isolatiemaatregelen dienen de AVI-bodemassen -strikt formeel- worden beschouwd als een afvalstof.

De doelstelling van het werk is, een situatie te creëren waardoor de toepassing van de AVI-bodemassen alsnog gaan voldoen aan de destijds van kracht zijnde toepassingseisen. Op basis hiervan is door MACG in 2011 een variantenstudie uitgevoerd waarbij beheersmaatregelen zijn bedacht. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in diverse varianten.

In nauw contact met de provincie Groningen, de Gemeente Groningen en het Waterschap is in 2012 afstemming  bereikt over de gekozen variant binnen de wettelijke kaders. Voor de drooglegging van het perceel aan de Aduarderdiepsterweg te Hoogkerk is de voorgestelde aanpak in praktijk gebracht.  

Droogleggingsysteem

De aanleg van het droogleggingsysteem wordt momenteel uitgevoerd door KWS.  De directievoering en toezicht wordt uitgevoerd door MACG. De werkzaamheden bestaan uit een aantal fasen, waaronder de voorbereidende werkzaamheden, het aanbrengen van een foliescherm en een drainagesysteem voor de afwatering van het grondwater. Na het in werking stellen van het systeem zal de grondwaterstand en de kritische parameter in het grondwater jaarlijks worden gemonitoord en getoetst aan de wettelijke normen.

Werkzaamheden

  • Projectcoordinatie
  • Variantenstudie
  • Bemalingsadvies & ontwerp beheersplan
  • Aanvraag vergunningtraject
  • Afstemming betrokken partijen
  • Uitvoering monitoring grondwater
  • Rapportage & advies Bevoegd Gezag