strip-_2_.jpg

Projectmanagement

‘Integraal’, dat is het kernbegrip bij projectmanagement door MACG. Deskundige voorbereiding, coördinatie, inhoudelijk en procesmatig, bij de begeleiding van bouwkundige, milieukundige, civiele of combinatieprojecten. Met alle kennis van de vereiste disciplines verenigd, of beschikbaar in het MACG netwerk.

De voorbereiding en uitvoering van projecten wordt, vanwege de toenemende wet- en regelgeving en inspraak, in toenemende mate complexer. Voordat een schop in de grond kan moeten vele procedures worden doorlopen en moet aan veel randvoorwaarden worden voldaan. Voor een gemiddeld project moet tegenwoordig aandacht worden besteed aan het inventariseren van een bouwwerk met het oog op de aanwezigheid van asbest, de bijbehorende sloopbestekken en bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken en Flora- en Faunatoetsen.

Al deze componenten moeten al in een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding worden meegenomen en drukken hun technisch inhoudelijke en financiële stempel op een project. Middels goed projectmanagement, waarbij alle factoren goed centraal worden afgestemd, kunnen veel tijd en onnodige kosten worden bespaard.

Het projectmanagement van MACG is er dan ook op gericht om al in de voorbereiding al deze factoren zoveel, en zo vroeg als mogelijk te combineren en te integreren in de planvorming.

De projectmanager van MACG heeft als voordeel dat intern, binnen de eigen organisatie, kennis van voorgenoemde zaken aanwezig is. Indien mogelijk kunnen de meeste voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden in eigen huis worden uitgevoerd, wat korte lijnen geeft in de aan- en of bijsturing van het project. Of het nu gaat om algemeen projectmanagement, bouwmanagement of milieumanagement, MACG heeft de projectmanagers en de vakkennis in huis. MACG ondersteunt en adviseert met terzake deskundige medewerkers onder andere gemeenten, bedrijven en particulieren in het kader van
·      projectmanagement;
·      bouwmanagement;
·      milieumanagement;
·      planeconomisch management;
·      haalbaarheidsonderzoeken;
·      concept ontwikkeling;
·      multidisciplinaire projecten;
·      planning;
·      budgetbeheer;
·      contractonderhandeling;
·      vastgoedontwikkeling.

Projecten

Helpermaar

Projectmanagement Helpermaar

Op het terrein van het voormalige Martiniziekenhuis, locatie Van Ketwich Verschuurlaan, ligt aan de rand van Groningen-stad het nieuwbouwproject ‘Helpermaar’. Het Martini Ziekenhuis is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen de stad Groningen, waardoor er een gebied van circa 15 hectare is vrijgekomen voor woningbouw. De eerste fase is tussen 2008 en 2012 gerealiseerd en opgeleverd door VolkerWessels Vastgoed. De tweede fase is in aanbouw. MACG heeft van VolkerWessels Vastgoed opdracht gekregen voor het projectmanagement bij de inrichting van het openbaar gebied.

Projectmanagement
Ten behoeve van het projectmanagement bij de inrichting van het openbaar gebied voert MACG diverse werkzaamheden uit in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase. Hierdoor kan VolkerWessels Vastgoed zich op hun eigen taken blijven richten. De werkzaamheden die tot het takenpakket van MACG vallen zijn onder te verdelen in projectcoördinatie, onderzoek, ontwerp, engineering én begeleiding tijdens de realisatiefase.

Ontwerp- en realisatie brug naar ‘het Eiland’
Binnen het plan ‘Helpermaar’ valt ook de aanleg van 16 woningen op  ‘het Eiland’. Om deze woningen bereikbaar te maken heeft MACG de ontwerp- en realisatiefase verzorgd voor de aanleg van een toegangsbrug. In afstemming met de gemeente Groningen, die de brug in eigendom en beheer krijgt, is het ontwerpproces doorlopen van voorontwerp(VO) tot uitvoeringsontwerp(UO). Na het definitieve ontwerp heeft MACG de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de brug opgesteld en ingediend. De volledige realisatie viel daarbij tevens tot de taken van MACG.

Projectmanagement Houkepoort

Aan de Houkesloot, de vaarverbinding tussen Sneek en het Sneekermeer, ontwikkelt en realiseert VolkerWessels Vastgoed fase 1 op het wooneiland Houkepoort. Een uniek woningbouwproject aan de oostkant van Sneek dat zich het beste laat omschrijven als ‘stedelijk wonen in een waterrijke omgeving'. Namens VolkerWessels Vastgoed acteert MACG als coördinerende partij in de meest brede zin van het woord.

Projectbegeleiding
Vanaf de contractvorming en projectvoorbereiding tot en met uitvoering en oplevering zorgt MACG voor een optimale afstemming tussen ontwikkelaar, gemeente, architect, uitvoerende partijen en overige actoren. Hierdoor speelt MACG vanaf het hoofdontwerp en nadere uitdetaillering tot en met het aanbestedingsproces, de uitvoering en de oplevering een centrale rol. VolkerWessels Vastgoed is op deze manier volledig ontzien en kan zich volledig richten op de ontwikkeling van fase 1 op het wooneiland Houkepoort. Om goed in alle werkzaamheden te kunnen voorzien hebben wij voor dit project een satellietvestiging geopend die dienst doet als vergaderruimte, informatie- en verkooppunt.

Naast het ontwerp en de engineering van dit project bestaan onze werkzaamheden tevens uit een aantal uitvoeringsonderdelen zoals het bouw- en woonrijp maken van de omgeving. Hiertoe behoort ook het aanbrengen van beschoeiingen, en het ontwerp en de realisatie van een binnenhaven en twee bruggen.

Meer projecten